Integritetsmeddelande

ChangeGroup Integritetsmeddelande för kunder

 

Vad är syftet med detta dokument?

ChangeGroup åtar sig att skydda din personliga information och integritet. Detta integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information när du köper produkter och tjänster från oss. Change Group är en "datakontrollant". Det innebär att vi är ansvariga för att bestämma hur vi innehar och använder personlig information om dig. Vi är enligt dataskyddslagen skyldiga att meddela dig om informationen i detta integritetsmeddelande. Detta meddelande gäller både nuvarande och tidigare kunder såväl som potentiella kunder. Även om vi har ett antal företagskunder förväntar vi oss inte att den personliga information som vi samlar in i förhållande till dessa företagskunder ska vara personlig information. Vi förväntar oss dock att vi kan samla in begränsad information om vissa personer inom ramen för dessa företagskunder. Detta meddelande gäller därför även för dessa individer. Detta meddelande utgör inte något avtal med dig och vi kan uppdatera detta meddelande när som helst. Det är viktigt att du läser detta meddelande, tillsammans med eventuella andra integritetsmeddelanden som vi kan ge vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personlig information om dig, så att du är medveten om hur och varför vi använder sådan information. "ChangeGroup", "vi", "oss" och "vår" betyder i detta meddelande The Change Group.

Dataskyddsbestämmelser

Vi följer lagen om dataskydd. Den gör gällande att den personliga informationen vi har om dig måste:

 1. Användas lagligt, rättvist och på ett transparent sätt.
 2. Enbart samlas in i giltiga syften som vi klart och tydligt har förklarat för dig och inte användas på något sätt som är oförenligt med dessa syften.
 3. Vara relevant för de syften vi har berättat för dig om och begränsas till enbart dessa syften.
 4. Vara korrekt och hållas uppdaterad.
 5. Behållas bara så länge som är nödvändigt för de syften vi har berättat för dig om.
 6. Lagras på ett säkert sätt

Den typ av information vi har om dig:

Personuppgifter, eller personlig information, innebär all information om en person från vilken den personen kan identifieras. Den inkluderar inte uppgifter från vilka identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter). Det finns "speciella kategorier" av känsligare personlig information som kräver en högre skyddsnivå.

Vi kan samla in, lagra och använda följande kategorier av personlig information om dig:

 • Personliga kontaktuppgifter såsom namn, adresser, telefonnummer, personliga e-postadresser, identitetsuppgifter (d.v.s. körkort, pass, nationellt identitetskort, uppehållstillstånd) dokumenttyp och nummer, utgångs-/utfärdandedatum, utfärdandeland.
 • Födelsedatum. 
 • CCTV-bilder. 
 • Bankuppgifter.

Vi samlar inte in några speciella kategorier av information om dig.

Hur samlas din personliga information in?

Vi samlar vanligtvis in personlig information om kunder och potentiella kunder direkt från dem.

Hur vi ska använder information om dig:

Vi använder endast din personliga information när lagen tillåter oss att göra det. Vanligtvis använder vi din personliga information under följande omständigheter:

 1. Där vi behöver information för att fullfölja det avtal som vi har ingått med dig.
 2. Där vi måste uppfylla en laglig skyldighet.
 3. Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts intressen), och där dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.

Vi kan också använda din personliga information i följande situationer, som sannolikt kommer att vara sällsynta:

 1. Där vi behöver skydda dina intressen (eller någon annans intressen).
 2. Där det krävs i allmänhetens intresse eller i officiella syften.

Situationer där vi kommer att använda din personliga information:

Vi kommer att behöva använda de kategorier av information som anges i listan ovan under rubriken 'Den typ av information vi har om dig' under vissa omständigheter. De situationer i vilka vi behandlar din personliga information uppges nedan. Vi har med hjälp av asterisker i listan nedan identifierat den rättsliga grund på vilken vi förlitar oss när vi behandlar eller kommer att behandla din personliga information. Vi har också angett vilka kategorier av information som involveras. Där vi främst behöver informationen för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig indikeras detta av *. Där vi behöver informationen för att göra det möjligt för oss att uppfylla rättsliga skyldigheter indikeras detta av **. I vissa fall kan vi använda din personliga information för att fullfölja legitima intressen för oss själva eller tredje part, förutsatt att dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen. Detta indikeras av ***

 • Registrering av ditt intresse för våra produkter eller tjänster. ***
 • Fastställande av försäljningsvillkoren. *
 • Ta emot betalning från dig. * 
 • Administrera det avtal vi har ingått med dig. *
 • Kontakter med dig efter försäljning av våra varor och/eller tjänster i samband med eventuella frågor eller problem. *
 • Kontakter med dig efter försäljning av våra varor och/eller tjänster för att informera dig om andra produkter och tjänster som du kanske är intresserad av. ***
 • Hantera eventuella tvister rörande ditt köp. *
 • Efterleva lokal lagstiftning mot penningtvätt.**

Vissa av ovanstående grunder för bearbetning överlappar varandra och det kan finnas flera skäl som motiverar vår användning av din personliga information.

Om du inte lämnar personlig information

Om du inte tillhandahåller viss information på begäran kanske vi inte kan fullfölja det avtal som vi har ingått med dig, eller så kan vi vara förhindras från att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda din personliga information i de syften för vilka vi samlade in den, om vi inte med rimlighet anser att vi behöver använda den av en annan anledning och att den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om vi behöver använda din personliga information i ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det.

Observera att vi får behandla din personliga information utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

Hur vi använder särskilt känslig personlig information

"Särskilda kategorier" av särskilt känslig personlig information kräver högre skyddsnivåer. Vi behöver ytterligare berättigande för insamling, lagring och användning av denna typ av personlig information. Vi kan behandla särskilda kategorier av personlig information under följande omständigheter:

 1. Under begränsade omständigheter, med ditt uttryckliga skriftliga samtycke.
 2. Där vi behöver fullgöra våra rättsliga skyldigheter.
 3. Där det behövs i allmänhetens intresse.
 4. Där det behövs för att skydda dina eller någon annans vitala intressen och du inte kan ge ditt samtycke.

Vi behandlar inte några särskilda kategorier av information om dig.

Datautbyte

Vi kan behöva dela din information med tredje part, inklusive tredjepartsleverantörer och andra entiteter i företagskoncernen som vi tillhör.

Vi kräver att tredje part respekterar säkerheten för din information och behandlar dem i enlighet med lagen.

Vi kan överföra din personliga information utanför EU.

Om vi gör det kan du förvänta dig en liknande grad av skydd när det gäller din personliga information.

Varför kan ni dela min personliga information till tredje part?

Vi kan dela din personliga information med tredje part där det krävs enligt lag, där det är nödvändigt att administrera vårt avtal med dig eller där vi har ett annat legitimt intresse av att göra det. 

Vilka tredjepartsleverantörer behandlar min personliga information?

"Tredje part" omfattar tredjepartstjänsteleverantörer (inklusive entreprenörer) och andra entiteter inom vår företagskoncern.

Hur säker är min information med tredjepartstjänsteleverantörer och andra entiteter i vår koncern?

Alla våra tredjepartsleverantörer och andra entiteter i koncernen måste vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med våra policyer. Vi tillåter inte vår tredjepartstjänsteleverantörer att använda din personliga information i egna syften. Vi tillåter bara att de behandlar din personliga information för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

När kan ni dela med er av mina personliga information med andra entiteter i koncernen?

Vi delar inte din personliga information med andra entiteter i vår koncern.

Hur är det med övriga tredje parter?

Vi kan dela din personliga information med övriga tredje parter, till exempel en tillsynsmyndighet.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda säkerheten för din information. Detaljer om dessa åtgärder finns tillgängliga på begäran. Tredje parter kommer enbart att behandla din personliga information enligt våra instruktioner och där de har åtagit sig att behandla informationen konfidentiellt och skydda den.

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att din personliga information av misstag går förlorad, används eller tillgängliggörs på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till din personliga information till de medarbetare, representanter, entreprenörer och övriga tredje parter som behöver informationen för sin tjänsteutövning. De behandlar enbart din personliga information enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt.

Vi har infört förfaranden för att hantera alla misstänkta överträdelser av datasäkerheten och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett misstänkt intrång där vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Lagring av uppgifter

Hur länge kommer ni att använda min information?

Vi kommer bara att behålla din personliga information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften i vilka vi vi samlat in den, inklusive syftet att uppfylla alla rättsliga, bokföringsmässiga eller rapporteringsmässiga krav. När detta inte längre gäller kommer vi att förstöra din personliga information på ett säkert sätt i enlighet med vår policy för datalagring. För att fastställa lämplig lagringsperiod för personlig information beaktar vi den personlig informationens mängd, karaktär och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av din personliga information, syftena i vilka vi behandlar din personliga information och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt och med tillämpliga rättsliga krav.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera din personliga information så att den inte längre kan associeras med dig, i vilket fall vi kan använda sådan information utan att ytterligare meddela dig.

Rättigheter till åtkomst, korrigering, radering och begränsning

Din skyldighet att informera oss om ändringar

Det är viktigt att den personliga informationen vi har om dig är korrekt och aktuell. Vänligen håll oss informerade om din personliga information ändras under ditt förhållande till oss.

Dina rättigheter i samband med personlig information

Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att:

 • Begära åtkomst till din personliga information (allmänt känt som en "begäran om åtkomst för registrerad person"). Detta gör att du kan få en kopia av den personliga informationen vi har om dig och kontrollera att vi behandlar den lagligt.
 • Begära korrigering av den personliga informationen som vi har om dig. Detta gör att du kan få eventuell ofullständig eller felaktig information vi har om dig korrigerad.
 • Begära borttagning av din personliga information. På det här sättet kan du be oss att radera eller ta bort personlig information där det inte finns någon bra anledning till att vi fortsätter att behandla den. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort din personliga information där du har utnyttjat din rätt att invända mot behandling (se nedan).
 • Invända mot behandling av din personliga information där vi är beroende av ett legitimt intresse (eller en tredje parts intresse) och det finns något med din speciella situation som gör att du vill göra invändningar mot behandling på denna grund. Du har också rätt att invända om vi behandlar din personliga information för direkt marknadsföring.
 • Begära begränsning av behandling av din personliga information. Detta ger dig möjligheten att avbryta behandlingen av personlig information om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess exakthet eller anledningen till att den behandlas.
 • Begära överföring av din personliga information till en annan part.

Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av din personliga information, invända mot behandlingen av din personliga information eller begära att vi överför en kopia av din personliga information till en annan part ska du skriftligen kontakta den dataskyddsansvarige.

Någon avgift krävs vanligtvis inte

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till din personliga information (eller att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran om åtkomst är klart ogrundad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa begäran under sådana omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få åtkomst till informationen (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en annan lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personlig information inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den.

Rätten att återkalla samtycke

Under de begränsade omständigheterna där du kanske har gett ditt samtycke till insamling, behandling och överföring av din personliga information i ett visst syfte har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke till den specifika behandlingen. För att återkalla ditt samtycke ska du kontakta den dataskyddsansvarige. När vi har mottagit ett meddelande om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla din information i det syfte du ursprungligen samtyckte till, såvida vi inte har en annan legitim lagfäst grund att göra detta.

Kontakt om efterlevnad

Vi har utsett en ansvarig för att övervaka efterlevnaden av detta integritetsmeddelande. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande eller om hur vi hanterar din personliga information ska du kontakta ChangeGroup Sweden på nedan kontaktuppgifter:

Kontaktuppgifter:

ChangeGroup Sweden AB
Adress: Drottninggatan 65,
111 36 Stockholm, Sverige
E-post: GDPR@changegroup.se

 

Du som kund har vid var tidpunkt också rätt att vända dig vidare med eventuella dataskyddsfrågor till behörig tillsynsmyndighet, i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten.